ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Біржового комітету
ТБ «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ»
№51 від «10» квітня 2018 року
Голова біржового комітету
_______________ В.В. Макарчук

ПОГОДЖЕНО

Громадська спілка
«Всеукраїнська асоціація товарних бірж»
від «16» квітня 2018 року
Голова громадської спілки
_________________ Б.Л. Беренштейн

РЕГЛАМЕНТ
організації та проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ РЕГЛАМЕНТІ

Аукціон – спосіб проведення біржових торгів.
Біржові торги – це торги, які привселюдно і гласно проводяться у торгівельних залах біржі по товарах, які допущені до реалізації на біржі у порядку
встановленому правилами біржової торгівлі;
Біржові сесія – тимчасовий інтервал біржового дня впродовж якого укладаються угоди на біржі;
Гарантійний внесок – внесена учасником сума у розмірі 5% від замовленої кількості лотів з метою запобігання відмови від замовлених лотів, забезпечення дотримання учасником положень цього Регламенту та своєчасної сплати сум біржової винагороди та членського внеску.
Відвідувач аукціону/торгів – будь-яка особа, яка не являється учасником аукціону/торгів, однак має намір бути присутньою в аукціонній залі під час проведення аукціону/торгів, у встановлений цим регламентом строк письмово звернулася до організатора аукціону оплатила реєстраційний внесок за реєстрацію відвідувача.
Заявка на участь в аукціоні – це правочин , змістом якого є двостороннє правовідношення між учасником аукціону та організатором, уніфікована форма якої розроблена Товарною біржою «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» з урахування чинних норм Закону України «Про товарну біржу», Господарського кодексу України та Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого наказом лісового господарства України №42 від 19.02.2007 р. «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», що подається особою, яка має намір взяти участь в аукціоні/торгах.
Організатор аукціону – біржа, з якою продавець уклав договір про проведення аукціону/торгів з продажу необробленої деревини.
Картка-ідентифікатор – персонально присвоєний номер учасника аукціону, за допомогою якого учасник здійснює конкурентний торг.
Квиток відвідувача – це документ, який надає право конкретній особі бути присутньою в аукціонній залі під час проведення аукціону/торгів. Квиток видається на одну біржову сесію та після оплати реєстраційного внеску.
Крок аукціону/торгів – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.
Підозра відносно штучного зриву аукціону/торгів – загроза зі сторони учасників та інших осіб щодо здійснення протиправних дій, спрямованих на перешкоджання проведення аукціону/торгів, порушення громадського порядку, прав та інтересів інших учасників аукціону. Зокрема ознаками щодо зриву аукціону/торгів є: наявність (вогнепальної, травмуючої, холодної , спортивної) зброї в учасників аукціону/торгів під час проведення аукціону/торгів, зухвала та аморальна поведінка учасника, що перешкоджає організації та проведенню аукціону/торгів, нецензурна лайка, погрози, образи щодо інших учасників аукціону/торгів, ліцитатора та працівників Товарної біржи «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ».
Провокативні дії – це умисні дії учасника/учасників аукціону/торгів та інших осіб спрямовані на порушення прав та інтересів інших присутніх учасників аукціону, що можуть виражатися у формі зухвалої, грубої, аморальної поведінки учасника/ учасників, що перешкоджає проведення торгів/аукціону та порушує громадський порядок в біржовій залі.
Покупець – суб’єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство, який є членом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» на умовах визначених біржовим комітетом та зареєстрований для участі в аукціоні/торгах;
Продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, установленому законодавством, який є членом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» » на умовах визначених біржовим комітетом та зареєстрований для участі в аукціоні/торгах;
Учасники аукціону – продавець та покупець, які зареєстровані для участі в аукціоні/торгах з продажу необробленої деревини;
Штрафна санкція – міра відповідальності учасника аукціону, яка застосовується до учасника/учасників аукціону/торгів за порушення положень цього Регламенту у вигляді зарахування гарантійного внеску повністю чи частково в якості штрафу та/або позбавлення такого учасника брати участь в поточному аукціоні/торгах або у всіх наступних аукціонах/ торгах.
Штучний зрив аукціону/торгів – провокативні дії, що вчинені учасником/учасниками аукціону/торгів з метою порушити порядок проведення аукціону/торгів визначений положеннями цього регламенту, що призвели до неможливості подальшого проведення аукціону/торгів.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Регламент регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої державними підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів деревини використання якої передбачено колективними договорами, а також деревини для індивідуального ремонту та будівництва та деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.
1.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться у відповідності до Наказу Державного комітету лісового господарства № 42 від 19.02.2007 року «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», Закону України «Про товарну біржу», Господарського кодексу України та регламенту біржі.
1.2. Постійно діючі біржові торги проводяться за технологією, встановленою правилами біржі, яка передбачає постійну можливість виставлення заявок на продаж та/або на купівлю деревини.
1.3. Замовниками аукціонних та біржових торгів виступають продавці необробленої деревини (постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством.
1.4. Необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористувачами на аукціонах, а у разі не реалізації така деревина підлягає продажу на постійно діючих біржових торгах, у тому числі для експорту з укладенням та реєстрацією аукціонних свідоцтв відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та правил біржової торгівлі.
1.5. Організатором робіт з організації та проведення аукціону з продажу необробленої деревини виступає Товарна біржа “УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ” (надалі Біржа), на базі якої проводиться аукціони/торги згідно з укладеними договорами (угодами) між Біржою та Замовником.\
1.6. Учасниками аукціону та біржових торгів, які відповідають умовам цього Регламенту та допущені до участі в аукціонах та біржових торгах, а також беруть в них участь через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі доручень встановленого зразка, є Замовники (Продавці), які діють, на підставі внутрішніх наказів та покупці – суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, резиденти та нерезиденти України, які бажають придбати необроблену деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації і проти них не порушено справу про банкрутство.
1.7. Учасниками аукціону/торгів повинні бути особи, які прийняті до членів Біржі на умовах встановлених Законом України «Про товарну біржу», Статуту Біржі та рішенням Біржового комітету. Рішення про прийняття до членів біржі приймається біржовим комітетом зі встановленням умов прийняття та визначенням статусу члена Біржі, що повинно відповідати Закону України «Про товарну біржу» та умовам цього Регламенту.
1.8. Для організації та проведення аукціону створюється Аукціонний Комітет у кількості не менше ніж 5 (п’ять ) осіб. До функцій та повноваження аукціонного комітету належить:
– Контроль за організацією та проведення аукціонів/торгів з продажу необробленої деревини;
– Здійснює загальне спостереження за дотримання учасниками Регламенту з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.
– Вирішує питання про допуск учасників до участі в аукціонних торгах на підставі прийнятих Біржою заявок від суб’єктів підприємницької діяльності або фізичних осіб, які бажають взяти участь в торгах та інформації щодо сплати ними гарантійних внесків, а також даних від Організаторів про виконання їх зобов’язань по попередньому аукціону.
– Застосування до учасників/покупців відповідальності у вигляді позбавлення права участі в поточному аукціоні/торгах або у наступних аукціонах/торгах;– Зарахування гарантійного внеску покупця/учасника повністю чи частково у вигляді штрафної санкції;

2. Організація аукціонів та біржових торгів.
2.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.
2.2. Замовники не пізніш ніж за 20 днів до проведення аукціонів надають Організатору пропозиції з продажу необробленої деревини (заяви встановленої форми в яких зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики, початкова ціна лота, мінімальна ціна лота та гранична (максимальна) ціна лоту, за якою продавець може укласти договори купівлі-продажу з покупцями, визначеними за результатами аукціону).
2.3. Організатор на підставі, отриманих від Замовників пропозицій з продажу необробленої деревини, формує зведений реєстр заявок в розрізі лотів окремо по кожному виду продукції та кожній породі деревини з урахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів та не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів подає його на Біржу.
2.4. Біржа, на підставі одержаного від Замовників зведеного реєстру, формує бюлетень аукціонних торгів та не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення аукціону оприлюднює інформацію про проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації обласного значення, при проведенні аукціонів в регіонах, та загальнодержавного значення при проведенні спеціалізованого аукціону, а також зазначена інформація публікується на власній сторінці біржі в мережі Інтернет.
2.5. Аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, крок аукціону, базисні умови поставки, публікується на власній сторінці біржі в мережі Інтернет за 10 днів до дня проведення аукціону.
2.6. Вартісні показники у пропозиціях продавців та аукціонній документації для резидентів України наводяться у гривнях та в у.о. для нерезидентів на умовах франко-(верхній, нижній, проміжний) склад.
Вартість лота, а також крок аукціону встановлюються з урахуванням податку на додану вартість.
2.7. Організацію аукціонних (біржових) торгів здійснює Біржа, яка проводить:
2.7.1. реєстрацію заявок від покупців на участь в аукціоні;
2.7.2. формування бюлетенів аукціонних торгів;
2.7.3. реєстрацію учасників торгів в день його проведення та видачу учасникам карток-ідентифікаторів з номером, що відповідає номеру реєстрації заявки;
2.7.4. оформлення та реєстрацію аукціонних свідоцтв переможців.
2.7.5. розробляє уніфіковану форму заявки для покупців/ учасників аукціону.
2.8. Для участі в аукціоні Покупці подають біржі заявки, встановленою біржею форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини, якою підтверджують стартову ціну замовлених лотів та згоду з умовами цього Регламенту.
2.8.1. В заявці, що надається Біржі Покупцем, зазначаються умови участі в аукціоні/торгах (біржовій сесії), сортимент та кількість необробленої деревини відповідно до лотів аукціонного бюлетеня, на яку Покупець може укласти договори купівлі-продажу з продавцями;
2.9. Прийом заявок Біржею на участь в аукціонах починається з дня публікації офіційного повідомлення про проведення аукціонів за адресами опублікованими в засобах масової інформації і на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет.
2.10. Заявка подається одночано в оригіналі та в електронному вигляді (Факсові екземпляри для реєстрації не приймаються) з наступними документами:
2.10.1. Засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка з державного реєстру підприємств та організацій України (юридичної особи або фізичної особи-підприємця) ;
2.10.2. Засвідчені копії установчих документів (статут, положення, установчий договір тощо) ;
2.10.3. Копія довідки з державного комітету статистики України або витяг державного реєстру підприємств та організацій України з зазначенням повного переліку видів діяльності (КВЕД).
2.10.4. Копія довідки про взяття на облік платника податків/ витяг з реєстру платників податків (ПДВ, єдиний податок, тощо);
2.10.5. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;
2.10.6. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні на підписання договорів купівлі-продажу та/або наказ на призначення керівника (директора) ;
2.10.7. Документ (копія платіжного доручення, квитанція, тощо), що підтверджує перерахування гарантійного внеску;
2.10.8. Документ, що підтверджує наявність деревообробного обладнання та її потужність (куб.м./день);
2.10.9. Довідка про кількість найманих (штатних) працівників.
2.10.10. Документ (копія платіжного доручення, квитанція, тощо), що підтверджує перерахування реєстраційного внеску в розмірі 400 (чотириста) грн. 00 коп.;
2.11. Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені підписом керівника покупця та/або особисто фізичної особою-підприємцем та печаткою у разі наявності у відповідності до п.5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003. Довіреність на представлення інтересів фізичної особи-підприємця подаються в нотаріально завіреній формі.
2.12. Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.
2.13. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня. Прийом заявок на участь в торгах припиняється за один день до їх проведення.
2.14. Заявки на участь в аукціоні реєструються Біржою в журналі реєстрації заявок.
2.15. Покупець сплачує гарантійний внесок у розмірі 5% від початкової вартості обсягу купівлі необробленої деревини зазначеного в його заявці (згідно аукціонного бюлетеня). Гарантійний внесок сплачується без урахування ПДВ.
2.16. Біржа має право відмовити покупцям в участі в аукціоні /торгах або в реєстрації учасників, якщо вони не виконали умови п.п. 2.10., 2.11., 2.12, або перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації, а також за поданням аукціонного комітету з обов’язковим роз’ясненням причин.
2.17. Біржа відмовляє Покупцю в участі в аукціонних торгах або в реєстрації учасників, якщо у встановлену біржою форму заявки самовільно були внесені зміни, виправлення або доповнення, що суперечать уніфікованій формі заявки.
2.18. Учасник аукціону/торгу має право :
– звернутися до Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» з заявою про надання інформації про дату, час та умови проведення аукціону/торгів;
– як виняток звернутися до ліцитатора аукціону/торгів з проханням оголосити перерву, але не більше як 10 хвилин.
– отримати консультативну допомогу з приводу придбання необробленої деревини та порядку проведення аукціону/торгів;
– звернутися до біржового комітету з пропозицією щодо внесення змін та доповнень до чинного Регламенту;
– користуватися послугами біржі в обсязі встановленому Законом України «Про товарну біржу» , Статутом та іншими нормативно-правовими документами.
2.19.Учасник аукціону/торгу зобов’язаний:
–неухильно дотримуватися положень цього Регламенту;
– не пізніше за один робочий день до дня проведення аукціону/торгів будь-яким способом звернутися до Організатора аукціону для отримання електронного підтвердження реєстрації участі аукціоні/торгах;
– у разі відсутності під час проведення аукціону/торгів негайно письмово повідомити організатора про таку відсутність та повернення гарантійного внеску;
– виконувати вказівки та розпорядження ліцитатора під час проведення аукціону/торгів;
– дотримуватись правил добропорядної та етичної поведінки під час проведення аукціону/торгів;
– не перешкоджати та будь-яким чином заважати іншим учасникам під час проведення аукціону/торгів;
– дотримуватися Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України в частині здійснення біржової діяльності;
– дотримуватися правил чесної конкуренції та принципу змагальності сторін;

3. Порядок проведення аукціону.
3.1. Загальні умови та вимоги до проведення аукціонних торгів:
3.1.1. нікому з учасників аукціону переваги не надаються;
3.1.2. ціни на аукціоні формуються вільно;
3.1.3. положення цього регламенту є однаковими для всіх учасників аукціону/торгів, що відповідає принципу диспозитивності;
3.1.4. участь в аукціоні/торгах є добровільною;
3.1.5. учасник аукціону/торгів, який подав заявку на участь в аукціоні/торгах, таким чином підтверджує факт ознайомлення з положеннями цього регламенту та зобов’язується його неухильно дотримуватися;
3.1.6. положення цього регламенту розроблені з урахуванням Закону України «Про товарну біржу», Господарського кодексу України та Наказу Державного комітету лісового господарства № 42 від 19.02.2007 року «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини»;
3.2. У день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за 2 години і закінчується за 10 хвилин до початку аукціонних торгів, з одночасним присвоєнням кожному учаснику відповідного номера та видачою квитка-учасника. Кожний учасник аукціону може направити для участі в аукціонних торгах не більше двох уповноважених осіб.
3.3. Біржа реєструє учасників (уповноважених осіб) тільки при умові надходження на рахунок Біржі суми гарантійного та реєстраційного внеску. В разі, якщо на час, відведений на реєстрацію учасників аукціону, гарантійний та реєстраційний внесок від покупців не надійшов на рахунок Біржі, їх уповноважені особи не реєструються та не допускаються до участі в аукціоні.
3.4. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціонних торгів, під час реєстрації пред’являє оригінал доручення відповідного зразка, паспорт або документ, який засвідчує особу.
3.5. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді лотів.
3.6 Під час проведення аукціону ціна за кубічний метр необробленої деревини змінюється тільки відповідно до кроку аукціону – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.
3.7. Учасник-покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсяг, визначений у заявці на купівлю.
3.8. Торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається біржою, з оголошення умов проведення аукціону, правил поведінки, назви продавця, позиції аукціонного бюлетеня, кількості лотів в позиції, переліку продукції , що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової ціни лоту та кроку аукціону. Вся інформація оголошена ліцитатором відносно позиції лоту, вартості, розміру кроку, породи, сортименту, об’єму, зареєстрованих покупців на лот дублюється на інформаційно-електронному стенді за допомогою мультимедійного обладнання (проектора).
3.9. Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Якщо інших зареєстрованих покупців немає, учасник автоматично вважається переможцем по оголошеному лоту після оголошення ведучим: лот № __ по позиції №__, за ціною ___ проданий учаснику № __. Інформація про переможця заноситься до протоколу аукціонних торгів.
3.9.1. У разі якщо по оголошеному ліцитатором лоту зареєстрований лише один покупець, такий покупець автоматично оголошується переможцем по вказаному лоту за стартовою ціною. У разі відмови придбати такій лот, покупець штрафується на розмір гарантійного внеску пропорційно до вартості лоту.
3.9.2. Покупець має право оголосити власну вищу ціну на запропонований лот, піднявши картку ідентифікатор та оголосивши її вголос ліцитатору. Ліцитатор озвучує зазначену ціну та продовжує торг у разі наявності бажаючих придбати лот.
3.10. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідно до кроку торгу.
3.11. Учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після оголошення чергової ціни жоден з інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу.
3.12. У разі виникнення суперечки між покупцями щодо торгу по певній позиції відносно визначення переможця по лоту, ліцитатор вправі допустити переторг по даному лоту між учасниками, які заявлені по даному лоту.
3.13. У разі виникнення суперечки між учасниками аукціону відносно переможця по певному лоту після проведення аукціону/торгів, такі особи на протязі семи календарних днів, але не пізніше дати отримання аукціонного свідоцтва, вправі звернутися з заявою довільної форми для отримання витягу з протоколу про хід проведення аукціону/торгів.
3.14. У разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, Продавець має право зняти зазначену позицію з торгу. Таке право продавця є виключним та не може бути використане, якщо в пропозиції продавця не було зазначена граничної (максимальної ціни) по даній позиції торгу передбаченої п.2.2. цього Регламенту.
3.16. Лот, що знято з торгу, виставляється в цей же день на аукціон/торги, при цьому за зверненням Продавця учасники, які спричинили необґрунтоване зростання ціни, до торгу по цій позиції можуть бути не допущені.
3.17. Торги першим лотом по наступній позиції починаються з оголошення назви продавця, кількості лотів в позиції, переліку продукції , що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової ціни лоту та кроку аукціону (мінімально можливої зміни ціни лоту).
3.18. Торги наступним лотом по позиції бюлетеня починаються з оголошення ведучим переліку продукції, що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової вартості та кроку аукціону.
3.19. Якщо лот залишився непридбаним, він знімається з аукціону або за пропозицією Продавця вартість лота знижується і він в цей же день виставляється на аукціонні торги за новою ціною, торги по яких проводяться у відповідності з пунктами 3.9., 3.10., 3.11.
3.20. Якщо після запропонованого зниження ціни покупців не виявилось, лот знімається з торгу.
3.21. Під час проведення аукціонних торгів біржою ведеться протокол аукціону/ торгів, до якого заноситься інформація про хід торгу та результати продажу відповідних лотів необробленої деревини.
3.22. Під час проведення аукціону/торгів біржою ведеться відеозапис про хід торгів та результати продажу відповідних лотів необробленої деревини.
3.23. Відеозапис та протокол про хід аукціону/торгів є конфіденційною інформацією та не підлягає до оприлюднення, крім випадків встановлених чинним законодавство.
3.24. Допуск преси до проведення аукціонну/ торгів (аукціонної зали) дозволяється виключно за згодою аукціонного комітету. Під час проведення аукціону забороняється відео та аудіо запис зі сторони учасників аукціону та інших осіб (в т.ч. преси)., за виключенням надання такою згоди зі сторони Аукціонного комітету.
3.25. Заяви про надання дозволу щодо здійснення відео та аудіо запису під час проведення аукціону/ торгів подається до Організатора аукціону/торгів за 10 календарних днів до дати проведення аукціону/торгів. Організатор аукціону зобов’язаний поставити таке питання на голосування під час засідання аукціонного комітету з винесення рішення про надання дозволу чи відмови в проведенні відео/аудіо запису аукціону/торгів, про що не менше ніж за один календарний день до початку аукціону повідомляється заявник, шляхом надсилання останньому витягу з протоколу засідання аукціонного комітету.
3.26. У разі якщо будь-хто з учасників аукціону/торгів висловить заперечення з приводу проведення відео чи аудіо запису проведення аукціону/торгів, то на момент проведення торгу цим учасником відео чи аудіо запис здійснювати забороняється, крім відео фіксації, яке здійснюється працівниками Організатора.
3.27. У випадку штучного зриву аукціону безпосередньо та/або шляхом провокативних чи протиправних дій зі сторони учасника (-ів) -покупця (-ів), покупець (-і) учасник (-і) може втратити право подальшої участі в проведенні поточного аукціону.
3.28. Питання щодо продовження участі таким покупцем (-ями) в поточному аукціоні чи по конкретній позиції (лоту) вирішується ліцитатором аукціону з можливим оголошенням перерви не більше як на 10 хвилин. Питання щодо зарахування гарантійного внеску такого учасника в якості штрафної санкції повністю чи частково та позбавлення права брати участь у всіх наступних аукціонах/торгах, виноситься на розгляд аукціонного комітету протягом семи робочих днів з повідомлення такого учасника про дату та місце засідання аукціонного комітету.
3.29. Якщо в ліцитатора аукціону виникла підозра відносно штучного зриву проведення аукціону покупцями-учасниками шляхом провокативних дій зі сторони останніх, ліцитатор має право зробити такому покупцеві зауваження та попередити про застосування наслідків передбачених п.3.27, 3.28., 3.30.
3.30. У разі систематичного здійснення провокативних дій (зриву аукціону) зі сторони учасника/покупців, питання щодо подальшого допуску такого учасника/покупця (учасників, покупців) до участі у всіх наступних аукціонів виноситься на розгляд аукціонного комітету.
3.31. Особа, яка не являється учасником аукціону/торгів, однак має намір бути присутньою в аукціонній залі під час проведення аукціону/торгів в період біржової сесії, в час відведений для реєстрації учасників, звертається до Організатора аукціону/торгів з вимогою видати квиток-відвідувача.
3.32. Організатор аукціону видає квиток-відвідувача після оплати такою особою реєстраційного внеску за реєстрацію відвідувача.
3.33. В квитку-відвідувача міститься інформативна пам’ятка про права та обов’язки відвідувача, час проведення аукціону , П.І.Б. відвідувача. Квиток – відвідувача видається при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт/водійське посвідчення/закордонний паспорт) та дійсний протягом однієї біржової сесії.
3.34. При отриманні квитка-відвідувача , особа відвідувач приймає на себе зобов’язання неухильно дотримуватися положень цього Регламенту в тій же мірі, що й учасник аукціону/ торгів.
3.35. Вартість квитка відвідувача становить – 300 (триста) грн.. 00 коп. з урахуванням ПДВ.

4. Порядок оформлення документів.
4.1. За результатами аукціону/торгів на підставі протоколу між покупцем-переможцем і продавцем необробленої деревини оформлюються угоди в два етапи:
на першому – протягом семи днів після проведення аукціону та сплати переможцями винагороди на рахунок Біржі, оформлюються свідоцтва переможця;
на другому – на підставі свідоцтв переможців, укладаються договори купівлі-продажу. В свою чергу аукціонне свідоцтво є підставою для отримання сертифікату на експорт деревини.
4.2. Після проведення аукціону/торгів, Біржа на підставі підсумкового протоколу готує на кожний проданий лот свідоцтво переможця за встановленою біржою формою у трьох примірниках, один з яких передається Покупцеві відповідного лота, один залишається Біржі, один надається Замовнику.
4.3. На підставі одержаних свідоцтв учасники-переможці торгів зобов’язані укласти з продавцями необробленої деревини договори купівлі-продажу та зареєструвати їх на біржі.
4.4. Продавець зобов’язаний зареєструвати відповідний договір (угоду) у Організатора.
4.4.1. Організатор аукціонну вправі пред’явити вимогу до продавця чи учасника-переможця щодо надання документів для здійснення реєстрації договору.
4.5. Виконання пп. 4.1-4.4. є обов’язковими для укладання договорів (угод) купівлі-продажу.
4.6. Встановити, що необроблена деревина, придбана на аукціоні призначена виключно для переробки та не підлягає (продажу) перепродажу в необробленому вигляді іншому резиденту.
4.7. При невиборці покупцем придбаної продукції в обсязі місячної партії, яка становить пропорційну частину загальної кількості товару, держлісгосп (продавець) повинен офіційним листом попередити покупця, що він втрачає право на придбання даної сировини і лісгосп має право виставити даний об’єм на повторний аукціон.
4.7.1. Товарній біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» повідомити всіх покупців (учасників) щодо можливого недопущення аукціонним комітетом, покупців (учасників) до майбутніх аукціонів (торгів) у разі невиконання своїх аукціонних зобов’язань (вибрано менше 70 % придбаної продукції).
4.8. Всі документи за результати проведення аукціону/торгів надсилаються Продавцям за придбаними лотами (позиціям) з зазначенням інформації про покупця-переможця по таким лотам (позиціям). За заявою Переможця такі документи можуть бути продубльовано та видані в офісі Організатора аукціону/торгів або надіслані поштою (простим листом), або у разі авансування Покупцем витрат – рекомендованою кореспонденцією за вартісними тарифами, що діють в (поштовій, логістичній, кур’єрській, тощо) організації.
5. Порядок розрахунків.
5.1. Переможці торгів, що придбали відповідну кількість лотів, сплачують протягом трьох банківських днів після проведення аукціону на рахунок Біржі винагороду у розмірі 0,7% з ПДВ та членський внесок без ПДВ у розмірі 0,5% від вартості придбаних лотів. У разі невиконання переможцем торгів п.5.1. цього Регламенту , Біржа стягує суму членського внеску та біржової винагороди зі сплаченого переможцем гарантійного внеску.
5.2. Суми гарантійного внеску, сплачені іншими учасниками відкритих торгів, що прийняли участь у торгах, крім переможців, повертаються їм протягом трьох банківських днів без врахування дня проведення аукціону/торгів, після отримання від учасників відповідних запитів на ім’я керівника біржі.
5.3. Якщо під час проведення відкритих торгів жоден із учасників, що подали заявки на купівлю необробленої деревини по відповідним позиціям, не виявили бажання придбати заявлені обсяги деревини, гарантійний внесок не повертається.
5.4. Якщо переможці торгів протягом трьох банківських днів після проведення торгів не сплатили біржову винагороду та членський внесок від вартості придбаних лотів на рахунок Біржі, аукціонне свідоцтво переможця їм не видається та гарантійний внесок не повертається, а спрямовується на користь Замовника та Організатора в рівних частинах.

6. Інші положення
6.1. Цей регламент є основним документом, що регулює продаж необробленої деревини на базі Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ»;
6.2. Регламент розроблений Організатором у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Господарського кодексу України та Наказу Державного комітету лісового господарства № 42 від 19.02.2007 року «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини».
6.3. Зміни та доповнення до цього регламенту можуть вноситися у разі зміни норм чинного законодавства, за рішенням біржового комітету або за вмотивованим поданням аукціонного комітету, які повинні бути розглянуті біржовим комітетом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» на протязі 30 календарних днів з дати такого подання.
6.4. У разі внесення змін ,доповнень чи затвердження нової редакції Регламенту, Товарна біржа «Універсальна-полісся» зобов’язана погодити проект такого Регламенту з Асоціацією союзу бірж України на предмет відповідності нормам чинного законодавства України.
6.5. Погодження проекту Регламенту відбувається шляхом надіслання нової редакції регламенту чи регламенту зі змінами та доповнення до Асоціації союзу бірж України, членом якої являється Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ».
6.6. У разі виникнення претензій в учасника/учасників (потенційного учасника) аукціону/торгів відносно дії цього Регламенту чи окремих його положень, такий учасник зобов’язаний звернутися з заявою довільною форми до біржового комітету Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» з вимогою надати роз’яснення щодо застосування таких положень до проведення аукціону/торгів чи з вимогою внести зміни та доповнення до чинного Регламенту.
6.6.1. Біржовий комітет надає роз’яснення або виносить рішення про внесення змін та доповнень до чинного Регламенту чи відмови у такому внесені на протязі 10 робочих днів з дня отримання заяви.
6.6.2. Відмова надана біржовим комітетом Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» може бути оскаржена до суду за правилами встановленими чинним законодавством України.
6.6.3. Будь який спір за яким між учасником і організатором не досягнуто згоди може бути переданий на розгляд до суду.
6.7. Регламент підлягає до опублікування на офіційному сайті Товарної біржі «УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ» на протязі 10 робочих днів з дня його затвердження та погодження Асоціацією союзу бірж України, але не пізніше двох календарних днів до дати проведення чергового аукціону/торгів, в іншому випадку застосовуються положення попереднього Регламенту.